IS analysis

Capital Net OÜ üheks peamiseks pakutavaks teenuseks on infosüsteemide analüüs. Kõige olulisemaks eelduseks infosüsteemi planeerimisel ja rakendamisel on süsteemianalüüsi korrektne teostamine. Süsteemianalüüs ehk nõuete määratlemine keskendub ärivajaduste adekvaatsele hindamisele ja sellest tulenevalt infosüsteemi funktsionaalsuse ja arhitektuuri planeerimisele ja kirjeldamisele. Süsteemianalüüsi dokument on aluseks edasise arendusprotsessi planeerimisel ja elluviimisel.

Omame kogemusi nii riigi kui ka erasektori ettevõtete infosüsteemide analüüsil. Tugineme analüüsi teostamisel peamiselt rahvusvaheliste tunnustatud Info ja sellega seotud tehnoloogiate juhtimise standardile COBIT (Control Objectives for IT and Related Technology) ning maailma juhtiva infotehnoloogia uuringute ja nõustamisfirma Gartner soovitustele tarkvara ja laiemalt tehnoloogilise suuna valikul. Oleme agiilsete arendusmeetodite toetajad ja eelkõige rõhume kliendirahulolule. Kaasame kliendi analüüsiprotsessi kõikidesse etappidesse, et saavutada parim võimalik lahendus.

Standardne analüüsiprotsess koosneb järgnevatest etappidest:

 1. Strateegilise IT plaani väljatöötamine – ühtse infosüsteemi loomiseks  on oluline välja töötada strateegiline IT plaan, mille abil lähteülesanne tõlgendada tehnilisele IT tasemele. Üldarusaam hetkel toimivast süsteemist saadakse intervjuude ja olemasoleva süsteemiga tutvumise teel. Seejärel mõeldakse ärilised nõuded ümber IT tasemele ja koostatakse strateegiline IT plaan.
 2. Informatsiooni arhitektuuri kaardistamine – andmed võivad pärineda väga erinevatest allikatest ja seega on oluline kaardistada informatsiooni arhitektuur.
 3. Tehnoloogilise suuna valimine – vastavalt strateegilisele plaanile ja informatsiooni arhitektuurile saab valida tehnoloogilise suuna, mille alusel saab analüütik kirjeldada IT protsessid.
 4. Organisatsiooni IT ja selle seoste teiste protsessidega kaardistamine – see on analüüsi protsessi keskne etapp ja selle alusel moodustub põhiline analüüsi dokument. Kirjeldatakse tööprotsessid, mis on vajalikud keskse loodava infosüsteemi toimivana hoidmisel ja ärilised eesmärgid teisendatakse loodava infosüsteemi jaoks IT tasemele.

 

 1. IT investeeringu haldamine – selgitatakse välja, milline on loodava süsteemi eelarve ja vastavalt sellele tehakse süsteemi kirjelduses täiendusi või muudatusi, sest rahalised vahendid on otseses seoses loodava süsteemi võimalustega.
 2. Juhatuse eesmärkide ja suuna väljaselgitamine – see protsess kaasatakse kindlasti ka varasematesse etappidesse.
 3. Inimressursside haldamine – analüüs määrab ära rollid, mis on süsteemi elus hoidmisel vajalikud. Rollide täitmiseks leitakse inimesed organisatsiooni seest või vajadusel kaasatakse väliseid isikuid.
 4. Ühilduvuse tagamine väliste nõuetega – süsteem võib olla sõltuv seadusandlusest või direktiividest ning seetõttu on vajalik analüüs allutada nendele nõuetele.
 5. Riskide haldus – aitab tuvastada võimalikud kitsaskohad analüüsi tulemuste teostamisel ja pakub välja vahendid nende ohtude maandamiseks. Samuti tuuakse välja alternatiivsed lahendused.
 6. Projektide haldus – toob projektide kaupa välja vajalikud etapid analüüsi tulemusena valminud nõuete realiseerimiseks.
 7. Kvaliteedihaldus – loetletakse printsiibid, mille alusel tagada loodava süsteemi kvaliteet.

 

Vastavalt süsteemi keerukusele ja kliendi vajadustele kasutame erinevaid kirjeldamismeetodeid alates lihtsast tekstiliseks kirjeldamisest kuni keerukamate diagrammideni, mis on vajalikud arendajatele süsteemi loomisel. Valdavalt kasutame analüüsi teostamisel laialdaselt tunnustatud UML modelleerimiskeelt.

UML modelleerimiskeele kohta saab lähemalt lugeda järgnevalt aadressilt: http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language#Diagrams_overview